GINOP-7.1.8-18-2018-00001


Turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszerének kialakítása

Projektazonosító: GINOP-7.1.8-18-2018-00001
Fő kedvezményezett: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Projekt címe: Turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszerének kialakítása
Támogatás összege: 976 543 075 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt befejezésének dátuma: 2022.07.31.

Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) éves fejlesztési keretének megállapításáról jelen kiemelt projekt felelőseként nevesíti a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-t. A határozat 2.sz. melléklete szerint a prioritásban a GINOP-7.1.8-18 „Turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszerének kialakítása” tárgyú elnevezéssel 1 Mrd Ft keretösszeggel szerepel. A projektre vonatkozó pályázati felhívás 2018. január 17-én meghirdetésre került, amelyre az Ügynökség a megvalósításra szánt pályázatot összeállította és 2018. május 15-én benyújtotta, a Támogató Pénzügyminisztérium pedig 2018. augusztus 28-án kelt döntéssel támogatásban részesítette.

A GINOP 7-es prioritásban megvalósuló, országosan meghatározó turisztikai attrakciók fejlesztésénél elengedhetetlen, hogy minőségi színvonaluk példaértékű legyen a többi turisztikai attrakció és szolgáltató számára. Ezzel kapcsolatosan fontos meghatározni azokat a minőségi standardokat, elvárásokat, amelyeket a turisztikai attrakcióknak, illetve azok infrastruktúrájának, szolgáltatásainak teljesíteni kell. A prioritásban kiemelt szempont továbbá a fejlesztések harmonikus összhangjának és gazdasági fenntarthatóságának biztosítása is, valamint a megvalósítani tervezett turisztikai fejlesztések központi koordinációja, mivel több régión ívelnek át, és nem pontszerűen, egymástól elszigetelten, hanem hálózatba szerveződve épülnek ki (egységes tematika mentén és azonos minőségű szolgáltatásokat kínálva).

Az attrakció-fejlesztéseknek garantált minőségűeknek kell lenniük, ehhez járul hozzá a turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszerének kialakítása című kiemelt projekt.

A projekt célrendszere három rétegű. A projekt közvetlen és elsődleges (rövid távú) célja, hogy a megvalósítani tervezett tevékenységeken keresztül kialakuljanak az állandó minőséget térben és időben garantálni képes minősítési és védjegyrendszerek. Ezek a rendszerek egyrészt képesek a kínálati oldalon orientálni a szolgáltatókat szolgáltatásuk fejlesztésével kapcsolatosan, másrészt segítik a turistákat utazási döntéseik meghozatala során azzal, hogy információt hordoznak a szolgáltatási színvonalról, az elérhető szolgáltatások köréről és megkülönböztetik a minősített szolgáltatókat.

Középtávon a közvetlen célhoz kapcsolható cél az, hogy a hazai turisztikai piacon működő szolgáltatók minél szélesebb köre minősített szolgáltatóvá váljon (vagy lehetőséggel rendelkezzen arra, hogy azzá váljon), ezzel biztosítva a magyar turisztikai kínálat versenyképességét nemzetközi viszonylatban is.

Közvetett cél – amely már középtávon is értelmezhető, összhangban az Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030- Turizmus 2.0 stratégia célrendszerével - a hazai turizmus teljesítményének növelése. Teljesítmény alatt kell érteni az attrakciókat felkereső turisták számának növekedését, a turisták költéseinek növekedését (ezen keresztül a turizmusból származó bevételek emelkedését), valamint a kapacitások hatékony kihasználásán keresztül a szezonalitás oldását is.

Összességében a megújított, újonnan létrehozott minősítési és védjegyrendszerek bevezetését követően a szolgáltatási színvonal elemelkedésének köszönhetően a magyar turisztikai kínálat megítélése javulni fog, ennek hatására több magasabb költésű vendég számára válhat vonzó úti céllá Magyarország – ezzel a turizmusból származó bevételek növekednek, javul a szolgáltatók jövedelemtermelő képessége. A szolgáltatási színvonal emelkedése (és egyben a szolgáltatási körnek a keresleti igények szerinti változásának) hatására kialakuló erős bizalom segíti az attrakciók kihasználtságának növelését, és ezen keresztül a szezonalitás csökkentését.

A projekt keretében végrehajtott fejlesztés elemei egymásra épülnek, szimbiózisban értelmezhetőek, hiszen a minősítési és védjegy keretrendszer az állandó és kiszámítható minőség megteremtésének orientációs eszköze mind keresleti, mind pedig kínálati oldalon.

Jelen projekt keretében ennek az orientációs eszközrendszernek az átvilágítása, a szabályozók felülvizsgálata, konkrét minősítési rendszerek és védjegyek megalkotása (meglévők megújítása, újak konstruálása), a rendszer későbbi üzemeltetésének megtervezése történt meg, az időben és térben állandó minőségi standardok biztosítása érdekében.

A projekt keretében felmérések, tanulmányok hatásvizsgálatok készültek az alábbi témákban:
• Jelenlegi turisztikai minősítési rendszerek elemzése, hiányterületek azonosítása;
• Hazai és nemzetközi turisztikai minősítési rendszerek összehasonlítása;
• A minősítési és védjegyrendszerekkel kapcsolatos régiós nemzetközi kitekintés;
• Minősítési rendszerek szabályozási környezetének feltárása;
• A turisztikai termékekhez és azok minősítési és védjegyrendszereihez kapcsolódó nemzetközi terminológia felmérése, hazai használatának egységesítése, szükség esetén honosítása;
• Minőségi standardok elérését szolgáló szakterületi kutatások elvégzése;
• Turisztikai attrakciók, szolgáltatók jövőbeli minősítési rendszerének kidolgozása;
• Minősítési és védjegyrendszerek üzemeltetési koncepciójának meghatározása.


A projekt során megvalósított tevékenységek:
• Felmérések, tanulmányok, hatásvizsgálat
• Minősítési rendszerrel kapcsolatos szemléletformálás, tájékoztató rendezvények szervezése szolgáltatók, illetve a lakosság részére
• Új védjegyek létesítése, minősítési kategóriák meghatározása, tanúsító védjegy bejegyzése/módosítása, meglévők átalakítása
• Informatikai támogató rendszer kialakítása
• Minősítési rendszer(ek) népszerűsítése, kapcsolódó marketing

n